الگوی زمانی چیست و چطور به تعریف زمان‌های آزاد کمک می‌کند؟

یکی از قابلیت‌های زیگ، امکان تعریف الگوهای زمانی است. شما می‌توانید زمان‌های آزاد پراستفاده‌تان را در قالب الگوهایی برای زیگ تعریف کنید، تا هنگام ایجاد نوع‌رویداد جدید، برای مشخص کردن زمان‌های آزاد از همان الگوها استفاده کنید و وقت کمتری از شما گرفته شود. الگوهای زمانی کار شما را ساده می‌کنند اگر: وقت آزاد متفاوتی...